>14.02.2024

15.02.2024

Dňa 15.02.2024 bude  prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Z uvedeného dôvodu bude exekútorský úrad zatvorený.

viac >

>06.02.2024

27.02.2024

Dražba nehnuteľností dňa  27.02.2024 o 10.00 hod. v sídle Exekútorského úradu  – Sad SNP č. 666/12, Žilina   https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3985179&csrt=5377479915731826368 Spôsob zaplatenia najvyššieho podania:   Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie v lehote 3 dní počítaných odo dňa udelenia príklepu na účet súdneho exekútora, ktorý je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,  a.s., pobočka zahraničnej […]

viac >