>11.02.2022

Minimálna mzda pre rok 2022

Minimálna mzda pre rok 2022 predstavuje 646 €.  Exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí vždy, ak a) povinný je fyzickou osobou, b) povinný vymáhaný nárok nespochybňuje, c) nejde o opakovanú žiadosť povinného v exekučnom konaní, d) vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje 2 000 eur, e) povinný vyhlási, že vymáhaný nárok bude zaplatený […]

viac >

>18.01.2022

Upovedomenie o zastavení exekúcie ako zjednodušená faktúra

Upovedomenie o zastavení exekúcie spĺňa všetky náležitosti zjednodušenej faktúry, a preto nemusí súdny exekútor vystavovať samostatný daňový doklad na úhradu trov exekučného konania. Zjednodušená faktúra je faktúra, ktorá neobsahuje všetky náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, ale i napriek tejto skutočnosti, pri splnení ostatných podmienok § 49 […]

viac >