OZNÁMENIE

Na základe rozhodnutia o Ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom 29412/2020/152 zo dňa 09.12.2020 bol JUDr. Marián Janec, na základe svojej žiadosti, odvolaný z funkcie súdneho exekútora podľa ust. § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 233/1995 Z.z. Exekučný poriadok ku dňu 31.12.2020.

Na základe dekrétu Slovenskej komory exekútorov zo dňa 04.01.2021 bol ustanovený za nástupcu odvolaného exekútora Mgr. Marián Janec, súdny exekútor.

 

Podľa zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) bola elektronická schránka č. E0005587493 vedená pod IČO: 17058899 deaktivovaná na doručovanie zásielok.

 

Vo všetkých konaniach exekučných konania bude odvolaného exekútora zastupovať Mgr. Marián Janec, so sídlom exekútorského úradu Sad SNP 666/12 IČO 42214939 elektronická schránka č. E0005587494.

Všetky kontaktné údaje ako email, telefón zo stávajú nezmenené.

 

Číslo bankového účtu zostáva nezmenené.