> AKO POSTUPOVAŤ

Po začatí exekúcie je nevyhnutné z evidenčných dôvodov uskutočňovať všetky platby pohľadávky prostredníctvom exekútorského úradu.

Platba

  • v hotovosti  v sídle exekútorského úradu Sad SNP 666/12, Žilina (mapa)
  • vkladom alebo prevodom na účet  (viď spodná strana )
  • poštovou poukážkou na adresu exekútorského úradu

PRI VŠETKÝCH PLATBÁCH JE POTREBNÉ UVÁDZAŤ VARIABILNÝ SYMBOL – Variabilným symbolom je číslo exekúcie bez lomítka.

Návrh na zastavenie exekúcie v konania od 01.04.2017

Povinný môže podať u súdneho exekútora do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie návrh na zastavenie exekúcie s odkladným účinkom, ak

a) po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku,

b) exekučný titul bol zrušený,

c) je tu dôvod podľa osobitného predpisu, pre ktorý sú uznanie alebo výkon cudzieho exekučného titulu neprípustné, ibaže ho bolo možné v konaní už skôr uplatniť (§ 54 ods. 2 Exekučného poriadku),

d) sú tu iné skutočnosti, ktoré bránia vymáhateľnosti exekučného titulu.

Námietky v konaniach začatých do 01.04.2017
Povinný môže vzniesť u súdneho exekútora povereného vykonaním exekúcie do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie námietky proti exekúcii, ak po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku, alebo bránia jeho vykonateľnosti, alebo ak sú tu iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná. To isté platí, ak sa namieta, že oprávnený alebo povinný nie sú právnymi nástupcami osoby uvedenej v exekučnom titule.

 Vzor vyhlásenia o majetku:

Formulár: Vyhlásenie o majetku