>14.09.2023

Držba – podiel na byte a garáž Varín

Dražba nehnuteľností dňa  27.09.2023  o 10.00 hod. v sídle Exekútorského úradu  – Sad SNP č. 666/12, Žilina baranec drazobna vyhlaska Nehnuteľnosti zapísané na Okresnom úrade Žilina– Katastrálny odbor,  na LV č. 237 k. u. Varín v podiele 8/10 vo vlastníctve povinného Ján Baranec, Školská 433/1, 013 03 Varín , Popis nehnuteľnosti  :  POZEMKY Parcelné číslo […]

viac >

>11.02.2022

Náhradné výživné – potvrdenie

Podľa ustanovení zákona č. 201/2008 Z.z. – o náhradnom výživnom a o zmene zákona o rodine § 12 ods 4) pís. a „Úrad je povinný bez zbytočného odkladu po vydaní rozhodnutia o priznaní náhradného výživného podľa § 2 ods. 1 písm. a) oznámiť súdnemu exekútorovi poskytovanie náhradného výživného“ Podľa ustanovení zákona č. 201/2008 Z.z. § […]

viac >