> PLATCA MZDY

Po doručení príkazu na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy a iných príjmov, je zamestnávateľ povinný vykonávať zrážky zo mzdy povinného.

Tieto zrážky zamestnávateľ zadrží do doby, kým mu je doručený exekučný príkaz zrážkami zo mzdy a iných príjmov alebo príkaz na odblokovanie mzdy povinného, v prípade uhradenia pohľadávky.

Za správnu výšku zrážok zo mzdy je zodpovedný zamestnávateľ.

Ak príjem povinného nedosahuje u niektorého platiteľa mzdy ani uvedenú časť základnej sumy, platiteľ mzdy je povinný oznámiť to exekútorovi.

Pre výpočet zrážok zo mzdy môžete použiť túto pomôcku. https://www.iz.sk/kalkulacky  

 

Podľa ustanovenia § 88 ods. 1 Exekučného poriadku, ak exekútor prikazuje vykonať exekúciu zrážkami zo mzdy niekoľkým platiteľom mzdy, určí im jednotlivo, akú časť základnej sumy (§ 70) nemajú zrážať.

Exekútor potom znova určí, akú časť základnej sumy má každý platiteľ mzdy zrážať. Exekútor môže tiež určiť, aby ich vykonával len niektorý z platiteľov mzdy a aby ostatní vo vykonávaní zrážok zatiaľ nepokračovali.

Ak povinný poberá dôchodok alebo iný príjem je potrebné tieto sumy započítať do sumy nepostihnuteľnej čiastky.