> SPLÁTKOVÝ KALENDÁR

V konaniach začatých po 01.04.20017 povinný môže exekútora žiadať, aby mu bolo povolené splniť vymáhaný nárok na peňažné plnenie v splátkach.

Podmienky povolenia splátok sú uvedené v ustanovení § 61g ods. 2 Exekučného poriadku

a) povinný je fyzickou osobou,
b) povinný vymáhaný nárok nespochybňuje,
c) nejde o opakovanú žiadosť povinného v exekučnom konaní,
d) vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje 2 000 eur,
e) povinný vyhlási, že vymáhaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach, ktoré s výnimkou prvej a poslednej splátky budú rovnomerne rozvrhnuté,
f) povinný zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 50 eur do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.

Ak vaša exekúcie nedosahuje sumu minimálnej mzdy 480,00 EUR alebo  ak presahuje sumu 2 000,00 EUR, exekútor nemôže zo zákona súhlasiť so splátkami.

So svojou žiadosťou o povolenie splátok sa obráťte na oprávneného, ktorý vám môže povoliť splátky i pri nesplnení zákonných podmienok.

So súhlasom oprávneného exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí aj bez splnenia vyššie uvedených podmienok.

Splátky uhrádzajte na účet súdneho exekútora  VS: ČÍSLO EXEKÚCIE. 

Vyhlásenie o majetku (DOCX) / (PDF)

1/4 > ZÁKLADNÉ ÚDAJE


2/4 > MAJETKOVÉ POMERY

(Podľa ust. § 54 ods. 2 EP)
3/4 > VÁŠ NÁVRH ÚHRADY EXEKÚCIE FORMOU SPLÁTOK
Poznámka: Návrh splátok nie je pre exekútora záväzný, so splátkami musí súhlasiť oprávnený. Výhodu splátok strácate ak sa omeškáte čo aj s jedinou splátkou.


4/4 > ZÁVEREČNÉ VYHLÁSENIE