>06.02.2024

Dražba nehnuteľností dňa  27.02.2024 o 10.00 hod. v sídle Exekútorského úradu  – Sad SNP č. 666/12, Žilina
 
https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3985179&csrt=5377479915731826368
Spôsob zaplatenia najvyššieho podania:   Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie v lehote 3 dní počítaných odo dňa udelenia príklepu na účet súdneho exekútora, ktorý je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,  a.s., pobočka zahraničnej banky číslo účtu : IBAN : SK44 1111 0000 0013 3641 7015, SWIFT: UNCRSKBX, variabilný symbol 582017, konštantný symbol 0308, do poznámky : BARANEC DRAŽBA.