>11.02.2022

Podľa ustanovení zákona č. 201/2008 Z.z. – o náhradnom výživnom a o zmene zákona o rodine § 12 ods 4) pís. a „Úrad je povinný bez zbytočného odkladu po vydaní rozhodnutia o priznaní náhradného výživného podľa § 2 ods. 1 písm. a) oznámiť súdnemu exekútorovi poskytovanie náhradného výživného“

Podľa ustanovení zákona č. 201/2008 Z.z. § 12 ods. 2 pís. ) – o náhradnom výživnom a o zmene zákona o rodine – „Na účely prehodnotenia trvania nároku na náhradné výživné podľa § 6 je na výzvu úradu súdny exekútor povinný predložiť potvrdenie o priebehu exekučného konania a o stave exekúcie ku dňu vydania tohto dokladu“

Podľa ustanovení Exekučného poriadku § 59 ods. 4) Exekútor je povinný bezplatne elektronickými prostriedkami oznámiť príslušnému orgánu štátnej správy vo veciach náhradného výživného

a) odklad exekúcie, zastavenie exekúcie alebo ukončenie exekúcie iným spôsobom ako zastavením exekúcie do ôsmich dní od vzniku tejto skutočnosti,

b) sumu istiny vymoženej pohľadávky na výžinom pre každého oprávneného osobitne a z toho sumu istiny vymoženého bežného výživného pre každého oprávneného osobitne, do troch pracovných dní od vymoženia istiny.

V prípade ak Úrad práce sociálnych vecí a rodiny exekútorovi bez zbytočného odkladu neoznámil poskytovanie náhradného výživného, exekútor je povinný zasielať potvrdenie o vymožení pohľadávky iba na výzvu.