>14.09.2023

Dražba nehnuteľností dňa  27.09.2023  o 10.00 hod. v sídle Exekútorského úradu  – Sad SNP č. 666/12, Žilina
Nehnuteľnosti zapísané na Okresnom úrade Žilina– Katastrálny odbor,  na LV č. 237 k. u. Varín v podiele 8/10 vo vlastníctve povinného Ján Baranec, Školská 433/1, 013 03 Varín ,
Popis nehnuteľnosti  :  POZEMKY
Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Všeobecná hodnota celej časti (EUR) Spoluvlastnícky podiel povinného Všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu (8/10) EUR)
2097/2 516 Záhrada 36 775,32 8/10 z 1/4 7 355,06
2097/8 548 Zastavaná plocha a nádvorie 39 055,96 8/10 z 1/4 7 811,19
STAVBY
Súpisné číslo Na parcele číslo Druh stavby Všeobecná hodnota celej časti (EUR) Spoluvlastnícky podiel povinného Všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu (8/10) EUR)
433 2097/8 Bytový dom 75 073,42 8/10 60 058,74
BYT –  Vchod Poschodie Byt č. 1 1. p 2
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 1/4
Spolu všeobecná hodnota (LV č. 237 pozemky + byt) 75 224,99 EUR
Spolu všeobecná hodnota zaokrúhlene (LV č. 237 pozemky + byt) 75 225,00 EUR
Nehnuteľnosti zapísané na Okresnom úrade Žilina– Katastrálny odbor,  na LV č. 22 k. u. Varín v podiele 8/10 vo vlastníctve povinného Ján Baranec, Školská 433/1, 013 03 Varín , IČO: 40276040, nar. 19.09.1979
POZEMKY Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Všeobecná hodnota celej časti (EUR) Spoluvlastnícky podiel povinného Všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu (8/10) EUR)
2130/17 29 Zastavaná plocha a nádvorie 1 791,33 8/10 1 433,06
STAVBY Súpisné číslo Na parcele číslo Druh stavby Všeobecná hodnota celej časti (EUR) Spoluvlastnícky podiel povinného Všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu (8/10) EUR)
1578 2130/17 garáž 9 676,08 8/10 7 740,86
Spolu všeobecná hodnota (LV č. 22 – pozemok + garáž) 9 173,92 EUR
Spolu všeobecná hodnota zaokrúhlene (LV č. 22 – pozemok + garáž) 9 174,00 EUR
Nehnuteľnosti sa budú dražiť samostatne.
1. LV 237, k.ú. : Varín
PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape
– záhrada, parc. č.   2097/2 o výmere 516 m2
– zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. 2097/8 o výmere 548 m2
STAVBY
Súpis.č.            na parcele c.  charakteristika
433 2097/8 Bytovka
Byty a nebytové priestory
Vchod: 1 1.p. Byt č. 2
Podiel na byt: 8/10
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 1/4
Najnižšie podanie pri výzve záujemcov o draženie: 56 418,75  EUR  
Dražobná zábezpeka:   28 300,00 EUR
2. LV č. 22, k.ú. : Varín
PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape
– zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. 2130/17 o výmere 29 m2
STAVBY
Súpis.č. na parcele č. charakteristika
1578 2130/17 Garáž
Najnižšie podanie pri výzve záujemcov o draženie: 6 880,50 EUR 
Dražobná zábezpeka: 3 450,00 EUR
Podmienky dražby:
–  Obhliadka dražených nehnuteľností sa koná dňa  20.9.2023 od 9.30 hod. do 9.50 hod.
–  Prezentácia účastníkov dražby je dňa 27.9.2023 od 9.00 hod. do 9.55 hod. v mieste konania dražby.
Záujem o obhliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na emailovej adrese: janec@sudnyexekutor.eu alebo telefonicky na telefónnom čísle 041/5001666.
Dražby sa môže zúčastniť osoba staršia ako 18 rokov spôsobilá k právnym úkonom, alebo právnická osoba, ktorá preukáže pred začiatkom dražby, že zložila dražobnú zábezpeku.
Spôsob zaplatenia najvyššieho podania:   Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie v lehote 3 dní počítaných odo dňa udelenia príklepu na účet súdneho exekútora, ktorý je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,  a.s., pobočka zahraničnej banky číslo účtu : IBAN : SK44 1111 0000 0013 3641 7015, SWIFT: UNCRSKBX, variabilný symbol 582017, konštantný symbol 0308, do poznámky : BARANEC DRAŽBA.